top of page

Judo Online

Approfondimenti tecnici per lo studio individuale in "TANDOKU RENSHU" rivolti a ragazzi e adulti.
Basic Movements:
TSUGI ASHI
TAI SABAKI
1 - "Ashi Waza"
2 - "Tai Otoshi" & "Seoi Nage"
3 - "Uchi Mata" & "Hane Goshi"
bottom of page